Kancelaria przetwarza dane osobowe Klientów, potencjalnych Klientów, a także osób wskazanych przez Klientów do kontaktu z Kancelarią. Kancelaria przetwarza także dane osobowe osób kontaktujących się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz odwiedzających stronę internetową Kancelarii.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad, na jakich Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe oraz omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Pankiewicz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Michał Pankiewicz & Współpracownicy Kancelaria Prawna, zarejestrowaną w CEIDG pod adresem: Rynek Dębnicki 6/3, 30-319 Kraków, NIP: 679-286-58-35, REGON: 122223889, e-mail: kontakt@michalpankiewicz.pl (dalej: „Kancelaria”).

Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować:

 1. telefonicznie: pod numerem: 665 810 480,
 1. pod adresem e-mail: kontakt@michalpankiewicz.pl,
 2. w siedzibie Kancelarii pod adresem: Rynek Dębnicki 6/3, 30-319 Kraków.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i f RODO w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług prawnych,
 2. wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub z prawa Unii Europejskiej,
 3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, tj. między innymi:
 • w celu świadczenia usług na rzecz Klientów,
 • w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stroną internetową Kancelarii,
 • w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 1. w przypadku danych niezbędnych do wykonania umowy – do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Kancelarii – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć;
 3. do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, jeżeli taka zgoda została udzielona.

 

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe, w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej łączącym Kancelarię stosunkiem prawnym, mogą być udostępniane:

 1. księgowej Kancelarii – na cele realizacji usług księgowo-podatkowych;
 2. radcom prawnym, adwokatom, aplikantom, praktykantom (studentom), asystentom prawnym – zatrudnionym w kancelarii lub świadczącym na rzecz Kancelarii usługi prawnicze, w związku z wykonywaniem tego rodzaju usług;
 3. firmom informatycznym obsługującym (serwisującym) system teleinformatyczny Kancelarii.

 

Powyższe podmioty przetwarzają Państwa dane na podstawie umowy z Kancelarią i tylko zgodnie z poleceniami Kancelarii. Podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności oraz do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane wybranym instytucjom państwowym, organom władzy lub wykonującym zadania publiczne (sądom, komornikom sądowym, mediatorom, kuratorom, organom kontroli skarbowej oraz innym organom ochrony prawnej.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

Kancelaria zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria informuje jednak, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy prawa. Powyższe może nastąpić w przypadku np. zlecenia wykonania określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych.

 

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Kancelarią.

 

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

 

W przypadku gdy Kancelaria przetwarza Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii – przysługuje Państwu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację. Po otrzymaniu sprzeciwu Kancelaria zaprzestanie przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

 

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

 

WYMÓG PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJE ICH NIEPODANIA

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią. W takich sytuacjach brak podania żądanych danych osobowych może stanowić przeszkodę do zawarcia lub wykonania umowy.

 

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania przez Kancelarię obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

BRAK PROFILOWANIA

 

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na stronie internetowej Kancelarii i obowiązują ze skutkiem wyłącznie na przyszłość.

Korzystając ze strony internetowej Kancelarii, akceptują Państwo Politykę prywatności. W przeciwnym razie, powinni Państwo zaprzestać z korzystania ze strony internetowej.

 

Jak możemy Ci pomóc?

Zadzwoń lub napisz. Porozmawiamy.

NIP: 679-286-58-35 | REGON: 122223889

Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania.

Skorzystaj z formularza kontaktowego: